Muutaman viime vuoden aikana ilmasto- ja materiaalien kestävyysteemat ovat nousseet markkinointityön lähtökohdiksi, sanoo Metsä Groupin Kerto® LVL: n Keski-Euroopan ja Yhdysvaltojen myyntijohtaja Laura Mattila. – Niiden myötä puutuotteille ja puurakentamiselle on tullut uudenlainen merkitys ja sen myötä mielenkiinto puutuotteita kohtaan on huimasti kasvanut. Nyt ei tarvitse enää perustella puurakentamisen kiistattomia etuja ilmaston kannalta, vaan asiakkaat tuntevat ne.

–Sen lisäksi että puurakentaminen tuottaa vähemmän päästöjä perinteiseen rakentamiseen verrattuna, nyt keskustellaan puurakentamisen materiaalitehokkuudesta ja siitä mistä rakentamiseen käytettävä puu on peräisin. Erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla tietoisuus materiaalitehokkuudesta on kasvanut.


Kerto® LVL: n myynnistä vastaavan Mattilan mukaan Yhdysvalloissa tavallinen kuluttaja ei vielä mieti rakentamisen ilmasto- ja kestävyysasioita, mutta pörssilistatut isot asiakkaat vaativat tietoa puumateriaalin alkuperästä. – On mielenkiintoista nähdä, miten alan messuilla oli ennen yksinomaan metsä- ja puualan sekä rakentamisen ammattilaisia ja nyt yhä enemmän sijoittajia ja finanssimaailman edustajia.

–Me voimme osoittaa, että asiakkaidemme puuelementtien valmistukseen käytettävä puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä, käytämme jokaisen puun osan mahdollisimman tehokkaasti. Vaikka puutuotteet valmistetaan Suomessa, asiakkaan lopputuotteen valmistus on usein lähellä markkinaa, missä tunnetaan parhaiten paikalliset olosuhteet, valmistamme sinne sopivia tuotteita ja ratkaisuja.

Mattilan mukaan on tärkeää, että asiakastapaamisissa keskustellaan metsien kestävästä käytöstä ja elinvoimaisuudesta, kun kuitenkin metsien hyvinvointi on kaiken tuotannon perusta. – Asiakkaan kannalta on kiintoisaa hyödyntää puun alkuperää omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan, kun metsien perheomistajuus on hieno arvo kuluttajien silmissä. Myös puuarkkitehtuurilla on suuri merkitys puurakentamisen kiinnostuksen kasvussa.


Puurakentaminen läpimurtovaiheessa

–Me olemme puurakentamisessa läpimurtovaiheessa. Esimerkiksi Benelux maissa kestävä kehitys alkaa olla rakentamisen veturina, kun tietoisuus rakentamisen aikaisista materiaaleista, energiatehokkuudesta, rakennuksen elinkaaresta ja puun vähähiilisyydestä on kasvanut, sanoo Mattila. 

Monissa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä on Mattilan mukaan nähty, että puurakentamisella - tai osin puutuotteita sisältävällä hybridirakentamisella - voidaan luoda edelläkävijän asema rakentamalla tehokkaammin ja paremmin. – Puurakentamisella voidaan luoda myös brändiä kuluttajalle ja asuntosijoittajille, jotka miettivät sijoituksiaan pitkällä aikajänteellä. Kun asiakkaat haluavat ympäristöystävällisiä rakennuksia ja asuntoja, rakennuttajat ja rakentajat ymmärtävät sen arvon ja haluavat olla uuden innovatiivisen rakentamisen edelläkävijöitä, sekä luoda tällä itselleen uutta liiketoimintaa.

–On hyvä, että säädöksillä ohjataan vähähiiliseen rakentamiseen. Kun hiilijalanjäljen laskenta viedään yhtenäiseen suuntaan, todellinen vertailu eri materiaalien välillä ja niiden kestävyys tulee aidosti esiin. Faktapohjainen vertailu on välttämätöntä, jotta vähähiilisyyttä voidaan aidosti käyttää puurakentamisen markkinoinnissa. Sen merkitys tulee ilmastomuutoskeskustelun myötä kasvamaan, uskoo Mattila.


Periteinen rakentaminen ja puun käyttö voidaan yhdistää

Mattila tunnistaa sen, että perinteisessä betoni-terärakentamisessa mukana olevat yhtiöt eivät siitä hevin luovu ja siirry puuhun. – Me olemme aloittaneet keskustelut siitä, miten perinteinen rakentaminen ja puuraaka-aineen käyttö voidaan yhdistää. Kun tuomme puun olemassa oleviin toimintoihin ja löydämme tavat yhdistää puun käyttö nykyrakentamiseen, muutos alkaa rakennusalan sisältä päin. Uusiutuvassa hiiltä sitovassa puussa nähdään jo nyt suuri potentiaali, mikä lisää sen käyttöä.

–Puurakentamisesta tulee rakentamisen valtavirtaa seuraavan viiden vuoden kuluessa. Kasvun vetureina ovat kestävyyskeskustelu, vähähiilisen rakentamisen edistäminen sekä tehokkuuden ja kustannuskilpailukyvyn paraneminen. Rakentamisen elinkaariajattelu vahvistuu ja puu tarjoaa ratkaisun hiilen varastoinnin lisäksi sen uusiokäyttöön ja kierrätykseen elinkaaren päätteeksi.

Mattilan mukaan tavoitteena on, että puurakentamisen komponenttien käyttöä rakentamisessa kehitetään vakiotuotteeksi tehostamalla sen tunnettuutta markkinoilla ja lisäämällä kapasiteettia. Pyrimme pienellä puumäärän käytöllä tehokkaisiin ratkaisuihin ja hyödyntämään materiaalin maksimaalisen tehokkaasti.


Yhteyshenkilöt

Laura Mattila, laura.mattila@metsagroup.com


Markku Laukkanen
Kirjoittaja:

Markku Laukkanen

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös   www.puussaontulevaisuus.fi ja https://www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla.