Mikä tekee Tuupalan koulusta erityisen?

On mielenkiintoista pysähtyä hetkeksi pohtimaan, miksi hanke syntyi juuri Kuhmoon. Tarkasteltaessa alueen luonnonvaroja, elinkeinorakennetta ja sen kehittämistavoitteita voi tietenkin huomata, että Tuupalan koulun rakentaminen on sen kaiken luonteva jatke. Julkinen päätöksenteko tuki paikallista elinkeinotoimintaa ja loi samalla taloudellista hyvinvointia koko alueelle. Samanlaisia edellytyksiä olisi muuallakin Suomessa, mutta vastaavia puurakennushankkeita ei kuitenkaan aina synny.

Puurakentaminen onnistuu, kun siihen on tahtoa. Kuhmon päättäjillä oli tahtoa ja taitoa ryhtyä uudenlaiseen hankkeeseen. Jos toinen niistä puuttuu, ei toisellakaan ole juuri merkitystä. Osaamista voi ostaa, mutta tahdon täytyy syntyä paikallisesti.

Mikko Viljakainen, arkkitehti

Kun aloitetaan, tehdään kunnolla

Tuupalan koulun rakentamistarve syntyi vanhan koulun huonosta kunnosta. Kun vanhan koulun korjaaminen todettiin liian kalliiksi ja riskialttiiksi, päädyttiin uuden koulun rakentamiseen. Uudella rakennuksella ei vain haluttu korvata aikaisempia tiloja, vaan niillä haluttiin saada aikaan lisäarvoa tilojen käyttäjille. Tuupalan koulun suunnittelun ja toteutuksen laatu ovat korkealla. Nyt käyttäjät huokuvat tyytyväisyyttä uusiin tiloihinsa. Siitä kertoo myös, että vierailijat otetaan avosylin vastaan ja koulua esitellään ylpeydellä. Koulu vaikuttaa olevan koko Kuhmon kunnia sahalta kunnantalolle.

Tahdon ja taidon asia

Puurakentaminen onnistuu, kun siihen on tahtoa. Kuhmon päättäjillä oli tahtoa ja taitoa ryhtyä uudenlaiseen hankkeeseen. Jos toinen niistä puuttuu, ei toisellakaan ole juuri merkitystä. Osaamista voi ostaa, mutta tahdon täytyy syntyä paikallisesti. Kuhmon päättäjien kokemusten arvoa tahtotilan muodostumisesta nostaa heidän avoimuutensa puhua myös epävarmuuksista, joita he hankkeeseen ryhtyessään kohtasivat. On normaalia ja usein myös järkevää olla epäileväinen uudenlaisiin hankkeisiin ryhdyttäessä. Kriittinen keskustelu pakottaa selvittämään asiat laajasti eri näkökulmista ennen päätöstä. Kun tahto ja taito sitten kohtaavat, tulokset voivat olla loistavia.

Hankintaosaaminen

Puurakennushankkeiden yhteydessä korostetaan usein hankintaosaamisen tärkeyttä. Siitä ei kuitenkaan kannata tehdä johtopäätöstä, että puurakennuksen kilpailutus ja hankinta olisivat ylivoimaisen vaikeita. Niissä voidaan käyttää muusta rakentamisesta tuttuja normaaleja menettelyjä. Olennaista on, että tilaajan tahto puurakentamiseen ilmaistaan hankinta-asiakirjoissa selkeästi. Hankintalaki mahdollistaa, että tilaaja voi kilpailuttaa ja hankkia puurakenteisen rakennuksen. Tällöin tarjousten joukosta voidaan sulkea pois ne, jotka eivät ole puurakenteisia. Koska puurakentaminen on monissa rakennustyypeissä edelleen verrattain uutta, ja koska puurakentamisen tarjonta on vielä suppeampaa kuin muun rakentamisen, neuvottelu- ja jaettu urakka -muodot voivat olla käyttökelpoisia.

Osaamisen varmistaminen

Toisin kuin usein esitetään, puurakentaminen ei ole aina helppoa. Puurakentaminen vaatii usein enemmän suunnittelua kuin muu rakentaminen. Tämä johtuu siitä, että useimmille rakennusalan toimijoille puurakentaminen suurissa julkisissa hankkeissa on edelleen uutta eikä siihen ole harjaannuttu. Lisäksi puurakenteiden lujuus-, ääni- ja palotekniset kysymykset palomääräyksistä puhumattakaan ovat melko monimutkaisia verrattuna muuhun rakentamiseen, ja ne vaativat totuttua enemmän perehtyneisyyttä, suunnittelua ja laskentaa. Niiden selvittämättä jättäminen on aina kalliimpaa, kuin huolellinen selvittäminen. Kuhmossa hankkeeseen kiinnitettiin osaavat tahot jo varhaisessa vaiheessa. Myös toteutuksen suunnitteluun ja muun muassa sääsuojausratkaisuihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Yhteinen päämäärä ja yhteistyö johtivat hyvään lopputulokseen.

Järjestelmän valinta

Puurakentamisen runsas valikoima erilaisia materiaali-, runkojärjestelmä- ja rakennustapavaihtoehtoja voi hämmentää, samoin kuin se, että puurakentamisessa ei ole vakiintuneita ratkaisuja vaan ne ovat usein kohde- ja valmistajakohtaisia. Jotta hankkeessa ei tehtäisi turhaa suunnittelutyötä, järjestelmän valinta olisi hyvä tehdä jo varhaisessa vaiheessa. On suositeltavaa, että jo hankesuunnitteluvaiheessa käyttäjien tarpeet ja eri rakennejärjestelmien mahdollisuudet analysoitaisiin ja suunnittelua varten tehtäisiin selkeä valinta. Myös tässä Tuupalan koulu toimii hyvänä esimerkkinä. Sen arkkitehtoniset ratkaisut perustuvat luontevasti massiivipuulevyn käyttöön. Niiden toteuttaminen muilla puurakennevaihtoehdoilla olisi ollut huomattavasti hankalampaa.

Kun puurakennuksia aletaan pitää myös biogeenisen hiilen varastoina, on erityisen tärkeää, että rakennukset ovat pitkäikäisiä. Siksi niiden korkeaan laatuun ja hyvään toiminnallisuuteen kannattaa sijoittaa.

Mikko Viljakainen, arkkitehti

Käyttäjän kokemukset ratkaisevat

Rakennukset tehdään käyttöä varten. Rakentaminen on vain pieni vaihe rakennuksen elinkaaressa. Parasta elinkaarisuunnittelua on, että kun rakennus on toimiva ja viihtyisä. Silloin siitä halutaan pitää myös huolta. Kun puurakennuksia aletaan pitää myös biogeenisen hiilen varastoina, on erityisen tärkeää, että rakennukset ovat pitkäikäisiä. Siksi niiden korkeaan laatuun ja hyvään toiminnallisuuteen kannattaa sijoittaa. Kuhmon Tuupalan koulussa on haluttu seurata myös käytön aikaisia kokemuksia ja muun muassa puun käytön vaikutusta oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. Se kertoo siitä, että koulusta ja sen muodostamasta ympäristöstä välitetään. Ei ole yhdentekevää, minkälaisessa ympäristössä lapset käyvät kouluaPuun käyttö pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä

Kun Tuupalan koulun rakentamista alettiin kaavailla, rakentamisen vähähiilisyystavoitteet eivät olleet vielä yhtä lailla konkreettisia kuin ne nykyisin ovat. Vaikka hiilijalanjäljen laskentaa ei edellytetty, Tuupalan koulusta se kuitenkin laadittiin. Laskelma osoittaa, että puun käyttö voi pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä merkittävästi. Lisäksi puurakenteet varastoivat hiiltä merkittävässä määrin. Siten Tuupalan koulu osoittaa, että laadullisesti ja arkkitehtonisesti korkealuokkainen rakennus voi olla myös vähähiilinen. Sen esimerkki toivottavasti kannustaa koko rakennusalaa ja rakennusmateriaalivalmistajia vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen.

Tutustu myös E-Puu-materiaaleihin, josta löytyy työkaluja puurakennushankeen valmisteluun. Siirry sivustolle https://epuu.fi

Mikko Viljakainen
Kirjoittaja:

Mikko Viljakainen

arkkitehti